---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tiểu Thừa Thất Chủng Tánh
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 小乘七種性 (Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú)
Thất chủng tánh cũng gọi là thất sĩ phu thú, hay là thất trượng phu. Thánh là chánh. Bỏ tánh phàm phu đi vào tánh chân chánh, thì gọi là thánh. Tông Hiền Thủ lập ra thất sĩ phu thú, cũng gọi là thất trượng phu. Tên khác mà nghĩa đồng.
Một, Tùy Tín Hành. Hành tức là tiến tới, tiến nhanh. Vì người có căn tánh chậm chạp, phải nhờ người khác giảng giải kỷ lưỡng, mới tin và làm theo, hầu tiến nhanh trên đường đạo; nên gọi là nương theo niềm tin mà tu hành.
Hai, Tùy Pháp Hành. Vì người có căn tánh nhanh nhẹn, bằng sự hiểu biết của mình, nương theo pháp Phật mà tu hành, tiến nhanh trên đường đạo; nên gọi là nương theo pháp mà tu hành.
Ba, Tín Giải. Người đã tin và tu tập theo Phật Pháp, như đã nói ở trên, bắt đầu vào tu đạo; tánh chậm chạp, nhờ vào Tín Lực mà hiểu được đúng đắn giáo lý Phật Đà; nên gọi là Tín Giải. (Tu đạo là quả thứ hai Tư Đà Hàm, quả thứ ba A Na Hàm).
Bốn, Kiến Đắc. Trước đã nói, người tu hành theo chánh pháp, bắt đầu vào tu đạo, vì căn tánh nhanh nhẹn, hiểu rõ các pháp, chứng được lý thể; nên gọi là kiến đạo.
Năm, Thân Chứng. Vì tâm thọ, tưởng hết, thì ngay thân này chứng được định vắng lặng của Niết Bàn; nên gọi là Thân Chứng.
Sáu, Thời Giải Thoát. Vì người có căn tánh chậm chạp mà đã tin tưởng và tu hành theo chánh pháp, như đã nói ở trên; phải chờ thời gian và đủ duyên mới có thể vào đạo; nên gọi là có thời gian tu tập đủ mới giải thoát.
(Đủ duyên có sáu: y phục, thức ăn, giường nằm, nơi chốn, người nói pháp và người cùng học).
Bảy, Bất Thời Giải Thoát. Trên đã nói, người có căn tánh lanh lẹ, đã tu tập theo Phật Pháp. Người này luôn luôn tu theo nghiệp lành, không chờ thời gian và đủ duyên mới vào đạo; nên gọi giải thoát không chờ thời gian.
Nếu cái nghiệp tham nổi lên thì mình quán tất cả đều là vô thường có được không?     Mở miệng nói đến tâm thì có cái ta rồi phải không?     Phương pháp nào để tham thiền dễ dàng?     Tudien-index     Test Từ Điển     Giúp người thì có kiến thức phải không?     Nếu có tâm lo mất thì tâm loạn chứ đâu tịnh phải không?     Làm thế nào cho tham, sân, si giảm bớt?     Nghi tình thì không có gì cả, không phải là nhất tâm, vậy có đúng không?     Có nghi tình thì vọng tưởng lặng mất?     


Pháp Ngữ
Tất cả pháp vô ngã,
Với Tuệ, quán thấy vậy,
Ðau khổ được nhàm chán:
Chính con đường thanh tịnh.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,019 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,252 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Đại duong
Lượt truy cập 12,087,815