---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thất Chủng Tánh Tự Tánh
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 七種性自性 (Nhập Lăng Già Kinh)
Tánh có nghĩa là không thay đổi. Tánh Không thay đổi này là tự tánh của Như Lai; nên gọi là Tánh Tự Tánh
(Tuy có bảy tên, nhưng không ra ngoài tâm của Như Lai).
Một, Tập Tánh Tự Tánh. Tập là nhóm hợp. Cái tánh của tự tánh này là do rất nhiều điều lành nhóm họp lại. Đây nương theo bậc thánh mà luận bàn nên
Kinh nói: chính là Tánh Tự Tánh của ba đời Như Lai; hay đệ nhất nghĩa tâm.
Hai, Tánh Tự Tánh. Vì do trước đệ nhất nghĩa tâm đã được nhóm họp rất nhiều điều lành; bên trong mỗi điều lành đều có tự tánh tồn tại. Đó gọi là Tánh Tự Tánh (tự tánh của tánh).
Ba, Tướng Tự Tánh. Xem mà có thể phân biệt gọi là tướng. Vì do đệ nhất nghĩa tâm, ở trên, đã được nhóm họp rất nhiều điều lành làm nhân; mỗi điều lành đều có hình tướng riêng của nó biểu hiện ra ngoài. Đó gọi là Tướng Tự Tánh (Tự tánh của tướng).
Bốn, Đại Chủng Tánh Tự Tánh. Đại chủng là Chủng Tử của bốn đại: đất, nước, gió, lửa không đâu mà không có; nên gọi là đại. Nói tự tánh của Đại Chủng Tánh là vì mỗi đại đều có tánh riêng. Đại chủng vốn thông với cả phàm và thánh. Nay chỉ đề cập đến quả báo của bậc thánh, tức là tự tánh của Đại Chủng Tánh này. Đó là pháp tánh của quả ngũ ấm cũng gọi là tự tánh của Đại Chủng Tánh.
(Pháp Tánh Ngũ Ấm là Như Lai chuyển ngũ ấm sanh tử thành pháp tánh ngũ ấm; bởi vì sắc, bấy giờ, là sắc chân thường, cho đến thức cũng là thức chân thường).
Năm, Nhân Tánh Tự Tánh. Nhân là có khả năng sanh. Vì trước đã chứng được quả đại chủng, thì ắt phải có cái nhân khởi lên, tức đệ nhất nghĩa nhân tâm. Đó gọi là nhân Tánh Tự Tánh; tự tánh của nhân tánh).
Sáu, Duyên Tánh Tự Tánh. Duyên tức là giúp đỡ. Vì đã chứng được quả đức của tự tánh đệ nhất nghĩa, tuy do nhân tâm, nhưng phải nhờ đến nhiều duyên giúp đỡ mới thành được. Đó gọi là duyên Tánh Tự Tánh (Tự tánh của duyên tánh). (Nhân tâm là tâm trí tuệ ở trong nhân. Chúng duyên là vạn hạnh).
Bảy, Thành Tánh Tự Tánh. Thành là thành tựu. Vì nhân và duyên hợp nhau mà thành kết quả, là do thành tựu tánh đệ nhất nghĩa quả đức. Đó gọi là thành Tánh Tự Tánh (tự tánh của thành tánh).
Ngài Nam Tuyền chém mèo có coi là lậu tận giới không?     Có phương pháp nào áp dụng cho cuộc sống hằng ngày được thoải mái hơn?     Nếu cái nghiệp tham nổi lên thì mình quán tất cả đều là vô thường có được không?     Mở miệng nói đến tâm thì có cái ta rồi phải không?     Phương pháp nào để tham thiền dễ dàng?     Tudien-index     Test Từ Điển     Giúp người thì có kiến thức phải không?     Nếu có tâm lo mất thì tâm loạn chứ đâu tịnh phải không?     Làm thế nào cho tham, sân, si giảm bớt?     


Pháp Ngữ
Những gì Như Lai biết ví như lá trong rừng, còn những gì Như Lai giảng dạy như nắm lá ở trong tay


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,020 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,252 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Đại duong
Lượt truy cập 12,101,720