---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Nhẫn
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五忍 (Nhân Vương Hộ Quốc Kinh)
Một, Phục Nhẫn Phục Là Ẩn Núp. Nhẫn là chịu đựng hay chấp nhận. Bậc tam hiền ở trước Thập Địa, chưa được vô lậu, chưa thể chứng quả; chỉ có trí mà thôi nên chỉ điều phục phiền não không thể dứt trừ; nên gọi là Phục Nhẫn.
(Tam Hiền là Bồ Tát Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng)
Hai, Tín Nhẫn. Tín là thuận theo, không nghi ngờ. Bồ Tát Địa thứ một, Địa thứ
hai, Địa thứ ba, có được Tín Tâm vô lậu; nên gọi là Tín Nhẫn.
(Địa thứ nhất là Hoan Hỷ. Địa thứ hai là Ly Cấu Địa. Địa thứ ba là Phát Quang Địa)
Ba, Thuận Nhẫn. Thuận tức là tùy thuận. Tùy thuận là thuận theo, cũng gọi là theo sau. Bồ Tát tứ địa, ngũ địa, lục địa thuận theo đạo Bồ Đề, hướng về quả Vô Sanh; nên gọi Thuận Nhẫn.
(Địa thứ bốn là Diệm Huệ Địa; địa thứ năm là Nan Thắng Địa. địa thứ sáu là Hiện Tiền Địa)
Bốn, Vô Sanh Nhẫn Bồ Tát Địa thứ bảy, tám, chín vọng hoặc đã hết, hiểu rõ các pháp đều không sanh; nên gọi là Vô Sanh Nhẫn.
(Địa thứ bảy là Viễn Hành Địa, địa thứ tám là Bất Động Địa, địa thứ chín là Thiện Huệ Địa)
Năm, Tịch Diệt Nhẫn. Địa thứ mười là Bồ Tát Pháp Vân Địa, quả Đẳng Giác, Diệu Giác, Phật, các hoặc đã dứt hết, thanh tịnh, Vô Vi, vắng lặng hoàn toàn; nên gọi là tịch diệt nhẫn.
(Đẳng Giác là ngôi vị sau Phật một bậc, hơn các ngôi vị trước nên được gọi là giác). Nếu luận về 42 ngôi vị thì bắt đầu là Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác và Diệu Giác; ở đây chỉ nói 40 vị thì lấy Đẳng Giác, Diệu Giác thu vào Pháp Vân Địa.
Nếu cái nghiệp tham nổi lên thì mình quán tất cả đều là vô thường có được không?     Mở miệng nói đến tâm thì có cái ta rồi phải không?     Phương pháp nào để tham thiền dễ dàng?     Tudien-index     Test Từ Điển     Giúp người thì có kiến thức phải không?     Nếu có tâm lo mất thì tâm loạn chứ đâu tịnh phải không?     Làm thế nào cho tham, sân, si giảm bớt?     Nghi tình thì không có gì cả, không phải là nhất tâm, vậy có đúng không?     Có nghi tình thì vọng tưởng lặng mất?     


Pháp Ngữ
Ai mà chẳng thích giàu sang,
Thế nhưng lỗi đạo, chẳng màng mới nên.
Ai mà chẳng ghét nghèo hèn,
Ðạo trời bắt vậy, cố quen chẳng rời.
Giàu sang bất nghĩa trên đời,
Ta coi như đám mây trời nổi trôi.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,019 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,252 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Đại duong
Lượt truy cập 12,088,426