---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tu Nhẫn Ngũ Tướng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 修忍五相 (Bồ Tát Thiện Giới Kinh)
Nhẫn tức chấp nhận, chịu đựng một cách bình an. Bồ Tát vì hóa độ tất cả chúng sanh, mà chúng sanh thì dùng vô số việc ác làm khó khăn ta, nhưng ta không nóng giận, nên có năm thứ tướng.
Một, Chúng Sanh Tướng. Bồ Tát nếu bị người khác đánh đập, mắng chưỡi, liền quán nhiều đời trước trôi lăn trong sanh tử, thì tất cả chúng sanh đều là cha, mẹ, thầy tổ, anh em, nên kiếp này phải cung kính. Quán như thế thì tướng oán giận, ghét bỏ tiêu mất và tướng thân yêu, bè bạn liền sanh ra.
Hai, Pháp Tướng. Khi Bồ Tát tu từ bi và Nhẫn Nhục, quán sát thật kỹ tất cả pháp thế gian, đều là lý chân không của Pháp Giới, nên không giữ, không bỏ, không giận, không mừng, chỉ là một tướng bình đẳng. Vì quán Sát Như vậy, tướng chúng sanh không còn và thành tựu được pháp tướng.
Ba, Vô Thường Tướng. Khi Bồ Tát tu từ bi và Nhẫn Nhục, suy nghĩ rằng tất cả chúng sanh và vạn vật đều vô thường, thì ai mắng chưởi ta? Ai nhận lãnh sự giáo hóa của ta? Bản chất của ngôn ngũ là không, không dừng lại trong một Sát Na. Vì quán Sát Như vậy, mà phá tan được tướng thường còn, thành tựu tâm nhẫn.
(Tiếng Phạn là Sát Na, tiếng Hoa là Nhất Niệm)
Bốn, Khổ Tướng. Khi Bồ Tát tu từ bi và Nhẫn Nhục, quán sát chúng sanh đều bị Khổ Sanh tử, nếu gặp phải những nhục nhă do họ gây ra, không nên sân hận mà phải cứu vớt cái khổ của những chúng sanh ấy. Nếu ta sân hận khổ ấy càng tăng, do hay Tu Nhẫn, dứt các khổ não, thành Đạo Vô Thượng. Đó là tướng khổ.
Năm, Vô Ngã Ngã Sở Tướng. Ngã có nghĩa là chủ tể, tức là cái giả danh mà chúng sanh đang bị trói vào. Ngã sở tức là thân năm ấm. Bồ Tát dùng trí huệ quán sát bốn đại vốn không, năm ấm chẳng thật có, thì ngã và Ngã Sở đều không thể có được. Đó là tướng không có ngã và Ngã Sở.
Không tịch thì ai còn có phiền não?     Khuyên Những Người Làm Nghề Đồ Tể     Thế nào là không tịch?     Quán Xác Chết Hư Hoại – Lần 2     Ngũ thời, bát giáo là gì?     Đạn Sắt Xuyên Vào Bụng     Có phải Tam Ma Địa là đại định không?     Quán Xác Chết Với Máu Bầm Xanh Đen – Lần 2     Đại Tiên Núi Tuyết Sơn     Đạo lợi hành vô tận?     


Pháp Ngữ
Thiện ác đáo đầu chung hữu báo
Chỉ tranh lai tảo dữ lai trì.
(Thiện ác cuối cùng rồi sẽ báo
Chỉ còn sớm muộn đó mà thôi.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,235 pháp âm và 6,111 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 136,969 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 262, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,245 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất dieuthao.altu
Lượt truy cập 11,537,162