---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bố Thí Thập Chủng Lợi Ích
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 布施十種利益 (Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh)
Bố Thí là bước đầu tiên phá bỏ tham lam, keo kiệt, là cửa đầu tiên đi vào Chánh Đạo. Bồ Tát hay làm việc này, nên được mười thứ lợi ích.
Một, Hàng Phục Xan Lận. Vì người tu hạnh Bồ Tát, nếu hay Bố Thí thì khinh thường tâm keo kiệt, luyến tiếc, và những tâm ấy bị khuất phục, không phục hồi lại được.
Hai, Xã Tâm Tương Tục. Vì người tu hạnh Bồ Tát, thực hành Bố Thí, tiền của tuy có thiếu thốn, nhưng tâm hỉ xả không bao giờ gián đoạn.
Ba, Đồng Kỳ Tư Sản. Vì người tu hạnh Bồ Tát, có tâm Bố Thí vô lượng, quán các chúng sanh cùng với mình không khác, những của cải có được đều sử dụng bình đẳng không có phân biệt.
Bốn, Sanh Hào Phú Gia. Vì người tu hạnh Bồ Tát, đối với tất cả tiền của, thường thực hành Bố Thí, tâm không bỏn xẻn, thì quả báo về sau, phải sanh vào nhà giàu có, của báu đầy đủ thọ dụng không hết.
Năm, Sanh Xứ Thí Tâm Hiện Tiền. Vì người tu hạnh Bồ Tát, đời này đã có khả năng tu hạnh Bố Thí, thì theo đó sẽ cảm thọ được chỗ sanh ở đời sau và người khác sẽ Bố Thí lại cho mình mà tâm không chút keo kiệt.
Sáu, Tứ Chúng Ái Lạc. Vì người tu hạnh Bồ Tát thường, nuôi lòng Bố Thí rộng rãi, không bủn xỉn, ghen ghét nên tâm của bốn chúng thường sanh mến yêu, vui vẻ và không có ngờ vực, hận thù.
Bảy, Nhập Chúng Bất Khiếp. Vì người tu hạnh Bồ Tát đã hay Bố Thí, lại được bốn chúng kính mến, nên khi đi vào trong đại chúng tự mình không sợ sệt.
Tám, Thắng Danh Lưu Bố. Vì người tu hạnh Bố Thí không mong cầu gì khi thực hành Bố Thí, nên được nhiều người khen tặng và tiếng tăm vang lừng khắp cả xa gần.
Chín, Thủ Túc Nhu Nhuyến. Vì người tu hạnh Bố Thí, ưa làm việc Bố Thí, giúp người thiếu thốn, nên cảm được quả báo tướng hảo viên mãn, chân tay mềm mại.
Mười, Bất Ly Tri Thức. Vì người tu hạnh Bồ Tát, từ khi mới phát tâm thực hành Bố Thí cho đến nay thường được gần gũi các bậc thiện tri thức như Phật, Bồ Tát, nghe được pháp yếu và chưa từng xa cách những vị ấy.
Ngài Nam Tuyền chém mèo có coi là lậu tận giới không?     Có phương pháp nào áp dụng cho cuộc sống hằng ngày được thoải mái hơn?     Nếu cái nghiệp tham nổi lên thì mình quán tất cả đều là vô thường có được không?     Mở miệng nói đến tâm thì có cái ta rồi phải không?     Phương pháp nào để tham thiền dễ dàng?     Tudien-index     Test Từ Điển     Giúp người thì có kiến thức phải không?     Nếu có tâm lo mất thì tâm loạn chứ đâu tịnh phải không?     Làm thế nào cho tham, sân, si giảm bớt?     


Pháp Ngữ
Tử Trương cung kính hỏi Thầy:
Sửa mình cần giữ điều gì mới an?
Khổng Tử nói: Khắp thế gian,
Chỉ cần biết "nhẫn" là an tình hình.
Thiên tử "nhẫn", nước thanh bình,
Chư hầu "nhẫn", địa phương mình mở mang.
Quan "nhẫn" địa vị thêm sang,
Anh em "nhẫn" cảnh nhà càng giàu ra.
Vợ chồng "nhẫn" tình thiết tha,
Bạn bè "nhẫn" mới vang xa tiếng lành.
Ai đem chữ "nhẫn" giữ mình,
Thì bao tai họa thôi rình rập ngay.
Tử Trương tiếp tục hỏi Thầy:
Lỡ không "nhẫn" nổi, chuyện này ra sao?
Khổng Tử đáp: Hại rất to,
Thiên tử không "nhẫn" của kho chẳng đầy.
Chư hầu không "nhẫn" tan thây,
Quan lại không "nhẫn" dắt tay vào tù.
Anh em không "nhẫn" là ngu,
Sống chung khá giả, phân cư hóa nghèo.
Vợ chồng không "nhẫn" càng eo,
Tình nghĩa lạnh nhạt, cám treo heo thèm.
Bản thân không "nhẫn" khó êm,
Nạn to, nạn nhỏ, ngày đêm khó trừ.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,020 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,252 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Đại duong
Lượt truy cập 12,101,649