---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Đại Thừa Thất Thiện
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 大乘七善 (Pháp Hoa Văn Cú)
Pháp có bảy nghĩa là thong cả Đại Thừa, Tiểu Thừa; nay chỉ dựa vào Kinh Pháp Hoa để làm sáng tỏ, thì đó là bảy nghĩa thuộc Đại Thừa viên đốn.
Một, Thời Tiết Thiện. Vì ở trong một Kinh Pháp Hoa mà có đủ ba phần tự; chánh, lưu thông; tức là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Vì Như Lai diễn thuyết pháp Nhất Thừa Viên Đốn, tuy bao gồm cả tự, chánh, lưu thông, nhưng đều đúng lúc đem đến lợi ích cho từng căn cơ thích hợp. Đó gọi là Thời Tiết Thiện.
Hai, Nghĩa Thiện. Vì pháp được nói trong Kinh Pháp Hoa, có ý nghĩa sâu xa, đó là lý rốt ráo của Đốn Giáo; Thinh Văn, Duyên Giác không thể suy lường hết được. Đó gọi là nghĩa thiện.
Ba, Ngữ Thiện. Vì pháp được nói trong Kinh Pháp Hoa, sử dụng một ngôn ngữ nhiệm mầu và khéo léo, là Phạm âm từ kim khẩu của Như Lai, nói ra những nghĩa lý thâm sâu, các vị Bồ Tát đều vui mừng; tức là văn của giáo nghĩa mầu nhiệm Nhất Thừa Viên Đốn. Đó gọi là Ngữ Thiện.
Bốn, Độc Nhất Thiện. Vì pháp được nói trong Kinh Pháp Hoa, thuần nhất Không Xen tạp, chỉ cho Bồ Tát, không chung với Nhị Thừa; tức là giáo lý mầu nhiệm Nhất Thừa Viên Đốn. Đó gọi là Độc Nhất Thiện.
Năm, Viên Mãn Thiện. Vì pháp được nói trong Kinh Pháp Hoa, đầy đủ rõ ràng nghĩa lý của thế gian và xuất thế gian; tức là giáo lý mầu nhiệm Nhất Thừa Viên Đốn. Đó gọi là Viên Mãn Thiện.
Sáu, Điều Nhu Thiện. Vì pháp được nói trong Kinh Pháp Hoa, thanh tịnh, sạch sẽ; chỉ nơi đến lý trung đạo, mà không đề cập đếng tướng không và giả; tức là giáo lý Nhất Thừa Viên Đốn, điều hoà, nhu thuận. Đó gọi là Điều Nhu Thiện.
Bảy, Vô Duyên Từ Thiện. Vì pháp nói trong Kinh Pháp Hoa, đầy đủ tướng Phạm Hạnh, tức là Vô Duyên Từ. Nói vô duyên là tâm không vướng mắc bất cứ chúng sanh nào, nhưng đối với tất cả chúng sanh thì tự nhiên có lợi ích. Đó gọi là Vô Duyên Từ.
Không tịch thì ai còn có phiền não?     Khuyên Những Người Làm Nghề Đồ Tể     Thế nào là không tịch?     Quán Xác Chết Hư Hoại – Lần 2     Ngũ thời, bát giáo là gì?     Đạn Sắt Xuyên Vào Bụng     Có phải Tam Ma Địa là đại định không?     Quán Xác Chết Với Máu Bầm Xanh Đen – Lần 2     Đại Tiên Núi Tuyết Sơn     Đạo lợi hành vô tận?     


Pháp Ngữ
Trời không sinh ra con người ở trên con người và cũng không sinh ra con người ở dưới con người


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,235 pháp âm và 6,111 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 136,969 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 262, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,245 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất dieuthao.altu
Lượt truy cập 11,544,099