---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tu Tịnh Độ Ngũ Niệm Môn
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 修淨土五念門 (Vô Lượng Thọ Kinh Luận)
Một, Lễ Bái Môn. Người tu Tịnh Độ, thân nghiệp thanh tịnh, hướng mặt về Phật A Di Đà, siêng năng, cung kính hết mực mà lễ bái; mong muốn sanh về nước của Ngài. Đó gọi là Lễ Bái Môn.
Hai, Tán Thán Môn. Người tu Tịnh Độ, khẩu nghiệp thanh tịnh, khen ngợi, tán thán danh hiệu, công đức và trí tướng quang minh của Phật A Di Đà. Tu Tập đúng như thế, mong muốn sanh về nước của Ngài. Đó gọi là Tán Thán Môn.
Ba, Tác Nguyện Môn. Người tu Tịnh Độ, ý nghiệp thanh tịnh, phát thệ nguyện lớn, tu tập xa ma tha đúng như thế, mong muốn sanh về nước của Ngài (Phật A Di Đà). Đó gọi là Tác Nguyện Môn.
(Xa Ma Tha là tiếng Phạn, tiếng Hoa là Chỉ. Chỉ nghĩa là chặn đứng tâm tán lọan)
Bốn, Quán sát môn. Người tu Tịnh Độ dùng phương pháp quán sát có ba thứ:
1) Quán sát cõi nước của Phật A Di Đà công đức trang nghiêm.
2) Quán sát Phật A Di Đà công đức trang nghiệm.
3) Quán sát các vị Bồ Tát ở cõi nước của Phật A Di Đà công đức trang nghiêm. Tu Tập Tì Bà Xá Na đúng như thế, mong muốn sanh về nước của Ngài. Đó là quán sát môn.
(Tiếng Phạn là Tì Bà Xá Na, tiếng Hoa là Quán. Quán là phá trừ tâm tối tăm).
Năm, Hồi Hướng Môn. Người tu Tịnh Độ, quán sát tất cả khổ não của chúng sanh ở thế gian, mong cầu chúng cùng sanh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà. Tất cả công đức, căn lành của mình, đem Hồi Hướng cho tất cả chúng sanh, cùng chứng quả vô thượng giác. Đó gọi là Hồi Hướng Môn.
Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 09/2017     GIẢI THÍCH NHẠC TRỜI, MƯA HOA, CÂY BÁU, LƯỚI BÁU     Chỉ quán, Pháp giới quán, Duy thức quán, đại khái như thế nào?     Những người không tin tưởng đạo của mình, rồi tìm đến đạo Phật đáp ứng các thắc mắc?     Ðại Sư Ðạo Kính Vãng Sanh     Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 05/2017     Quan huyện họ Phạm     Tổ sư thiền có thỏa mãn cho người trí thức không?     Tống Giao Cứu Kiến, Trúng Tuyển Trạng Nguyên     Xưa ngộ nhiều hơn nay?     
Pháp Ngữ
Gia trung hữu bảo hư tầm mích .
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,235 pháp âm và 6,111 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 136,870 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 262, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,244 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Sen
Lượt truy cập 11,218,306