---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Nhất Trí
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十一智 (Đại Bát Nhã Kinh)
Một, Thế Tục Trí. Trí hữu lậu của thế gian không thể ra ngoài sanh tử, nên gọi là thế tục trí cũng gọi là danh tự trí. Vì trí này chỉ có tên mà không có lý.
Hai, Pháp Trí. Tứ Đế Khổ, Tập, Diệt, Đạo ở dục giới; Trí Vô Lậu về các pháp này (Khổ, Tập, Diệt, Đạo) có khả năng dứt trừ Kiến Hoặc phiền não ở dục giới, nên gọi là Pháp Trí.
Ba, Loại Trí. Tứ Đế ở Sắc Giới, Vô Sắc Giới; lấy Tứ Đế ở dục giới so sánh mà quán sát. Từ dứt trừ Kiến Hoặc ở hai giới trên (sắc, Vô Sắc Giới) phát sanh ra trí huệ vô lậu về Khổ, Tập, Diệt, Đạo, nên gọi là loại trí. Trí này cùng loại với Pháp Trí).
Bốn, Khổ Trí. Khổ có nghĩa bức bách. Vì quán Sát Năm ấm, nhận ra được vô thường, khổ, không, vô ngã mà chứng được Trí Vô Lậu, nên gọi là khổ trí.
(Vô Thường là thân năm ấm cuối cùng hoại diệt. Khổ là thân này chịu các khổ bức bách sanh, tử. Không là thân này do bốn đại giả hợp mà thành, cuối cùng chẳng còn. Vô Ngã là bốn đại mỗi thứ đi về một nẻo của nó thì cái gì là ngã).
Năm, Tập Trí. Tập có nghĩa là nhóm hợp. Vì quán Sát Nhân phiền não Kiến Hoặc và Tư Hoặc mà có khả năng nhóm hợp quả sanh tử, được Trí Vô Lậu, nên gọi là tập trí.
Sáu, Diệt Trí. Diệt có nghĩa là dứt hết (Đoạn Diệt). Vì dứt hết phiền não kiến, tư được Trí Vô Lậu, nên gọi là Diệt Trí.
Bảy, Đạo Trí. Đạo là có thể thông suốt. Vì con đường giới, định, huệ có khả năng dẫn đến Niết Bàn. Nương vào đó mà tu thì được Trí Vô Lậu, nên gọi là Đạo Trí.
Tám, Tha Tâm Trí. Muốn biết pháp tâm và Tâm Sở ở dục giới, Sắc Giới và biết pháp tâm và Tâm Sở Vô Lậu, nên gọi là Tha Tâm Trí.
Chín, Tận Trí. Vì ta đã thấy khổ rồi, đã dứt tập rồi, đã chứng diệt rồi, đã tu đạo rồi. Khi nhớ như thế thì được Trí Vô Lậu, nên gọi là Tận Trí.
Mười, Vô Sanh Trí. Vì ta đã thấy khổ rồi, không còn thấy nữa. Ta đã dứt tập rồi, không còn dứt nữa. Ta đã chứng diệt rồi, không còn chứng nữa. Khi tưởng như thế thì được Trí Vô Lậu, nên gọi là Vô Sanh Trí.
Mười một, Như Thật Trí. Vì đối với tất cả pháp biết đúng đắn như thật, không có trở ngại. Đó là trí Phật, nên gọi là Trí Như Thật.
Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 09/2017     GIẢI THÍCH NHẠC TRỜI, MƯA HOA, CÂY BÁU, LƯỚI BÁU     Chỉ quán, Pháp giới quán, Duy thức quán, đại khái như thế nào?     Những người không tin tưởng đạo của mình, rồi tìm đến đạo Phật đáp ứng các thắc mắc?     Ðại Sư Ðạo Kính Vãng Sanh     Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 05/2017     Quan huyện họ Phạm     Tổ sư thiền có thỏa mãn cho người trí thức không?     Tống Giao Cứu Kiến, Trúng Tuyển Trạng Nguyên     Xưa ngộ nhiều hơn nay?     
Pháp Ngữ
Mọi việc đều dễ bỏ
Nóng nảy thật khó trừ


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,235 pháp âm và 6,111 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 136,872 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 262, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,244 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Sen
Lượt truy cập 11,224,970