---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Trị Ngũ Chủng Nhiễm
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 治五種染 (Hoa Nghiêm Kinh Sớ)
Một, Trì Giới Trị Phá Giới Nhiễm. Người tu hạnh Bồ Tát, hay giữ gìn các giới luật để thân, tâm được thanh tịnh, chế phục các lỗi lầm, sai trái, thì xa lánh tất cả ô nhiễm do phá giới mà ra.
Hai, Nhập Thiền Trị Tham Dục Nhiễm. Người tu hạnh Bồ Tát thì tu tập Thiền Định, tâm được an ổn trước mọi hoàn cảnh, vắng lặng, thảnh thơi, nên xa lánh được tất cả ô nhiễm từ tham dục mà ra.
Ba, Thần Thông Trị Tà Quy Y Nhiễm. Diệu dụng không thể lão được gọi là thần. Tự trị vô ngại gọi là thông. Nếu có chúng sinh quy y tà sư, tà hạnh thì Bồ Tát hay dung Thần Thông hướng dẫn, dạy bảo khiến cho họ bỏ tà, trở về chánh, thì không còn ô nhiễm do nương tựa tà vọng.
Bốn, Tứ Vô Lượng Trị Vọng Hành Công Đức Nhiễm. Tức vô lượng tức là tâm từ, bi, hỷ, xả. Vọng hành là làm việc không chánh đáng. Công đức là những mong cầu được may mắn không chính đáng. Nếu chúng sanh bị mê hoặc cầu khẩn phước báo, sai lầm tu tập công đức, thì Bồ Tát hay dùng bốn tâm vô lượng thu nhiếp dạy dỗ, khiến chúng nương vào chánh pháp, tu tập các nghiệp lành, thì không còn đắm nhiễm làm những việc sai lầm để cầu mong công đức.
Năm, Tứ Vô Sắc Định Trị Vọng Tu Giải Thoát Nhiễm. Tứ vô sắc định là trong cõi vô sắc có Không Xứ Định, Thức Xứ Định, Vô Sở Hữu Xứ Định, phi phi tưởng xứ định. Nếu các ngoại đạo dùng tâm hữu lậu, tu tập tà định sai lầm, để mong được giải thoát, thì Bồ Tát hay dùng tứ vô sắc định này thu nhiếp và dạy dỗ, khiến họ nương vào chánh pháp, tu chứng giải thóat, thì không còn đắm nhiễm do tu tập sai lầm mà mong cầu giải thóat.
Khuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà?     Vua Ô Trường và Ngụy Thái Tử Vãng Sanh     “Chẳng lấy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiểu của mình”?     Chuyện Vãng Sanh Của Oánh Kha     Không tịch thì ai còn có phiền não?     Khuyên Những Người Làm Nghề Đồ Tể     Thế nào là không tịch?     Quán Xác Chết Hư Hoại – Lần 2     Ngũ thời, bát giáo là gì?     Đạn Sắt Xuyên Vào Bụng     


Trang chủ   >>  Thuyết Pháp   >>  PG & KH

Trang
1 2 » »»


Pháp Ngữ
Thật tế lý địa,
Bất thọ nhất trần
Phật sự môn trung
Bất xã nhất pháp


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,235 pháp âm và 6,111 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 136,972 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 262, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,245 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất dieuthao.altu
Lượt truy cập 11,568,477