---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thất Chân Như
----------------------------- Từ Điển Đa Ngôn Ngữ - Cs Minh Thông -----------------------------
● Sapta-vidhah-tathatāh (S).
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 七真如 (Du Già Sư Địa Luận)
Một, Lưu Chuyển Chân Như. Lưu chuyển có nghĩa là vận động. Chơn Như có nghĩa: chơn là không giả dối; như là không thay đổi. Vì các chúng sanh tạo ra tất cả hành nghiệp, trôi lăn trong sống chết, nhưng thể của chơn như vốn không dao động và cũng không làm trở ngại trong việc tùy duyên chuyển biến. Luận nói: tất cả hành không có tánh trước sau.
(Không Tánh trước sau là vì đối với tất cả hành nghiệp, không xa lìa lý tánh của chân như).
Hai, Thật Tướng Chân Như. Thật tướng là tướng không hư vọng. Vì trong tất cả pháp không chấp nhân, không chấp pháp. Chấp nhân là ở trong các pháp, suy lường vướng mắc vào giả danh rồi chấp là ngã. Chấp pháp là, ở trong thân năm ấm, chấp là thật pháp, rồi cho đó là sở hữu của ngã. Nếu hiểu rõ hai chấp này đều không, thì đó là lý của thật tướng chân như. Luận nói: tất cả pháp bổ đặc già la không có ngã tính và pháp không có ngã tính.
(Tiếng Phạn là Bổ Đặc Già La, tiếng Hoa là Nhân: người hay còn gọi là số thủ thú).
Ba, Duy Thức Chân Như. Thức tức là tâm. Vì tất cả hành nghiệp đều do thức tâm khởi lên; nhưng thức tâm này hoàn toàn do sự biến hiện của lý chân như. Đó gọi là Duy Thức Chân Như.
Luận nói: Phân biệt rạch ròi tất cả hành, chính là tánh của thức.
Bốn, An Lập Chân Như. An lập có nghĩa là kiến lập (xây dựng lên). Vì những pháp hữu vi, nghiệp hành, sắc thân của tất cả chúng sanh, Như Lai nói ra, đều do mê mờ chân tánh, đuổi theo hư vọng, chịu Khổ Sanh tử, là nương vào sự kiến lập của thể tánh chân như. Đó gọi là An Lập Chân Như. Luận nói: Đó chính là lý do, ta nói Khổ Đế.
Năm, Tà Hạnh Chân Như. Vì Như Lai nói tất cả các pháp tà hạnh, vọng hoặc, phiền não, tuy hư dối, không xa lìa thể của chân như. Đó gọi là tà hạnh chân như. Luận nói: Đó chính là lý do,ta nói Tập Đế.
(Tập là chiêu tập. Vì hoặc nghiệp chiêu tập cái khổ sanh tử).
Sáu, Thanh Tịnh Chân Như. Thanh Tịnh là không dơ dáy, không ô nhiễm. Vì Như Lai nói lý Niết Bàn thanh tịnh, tịch diệt, vốn không có nhiễm ô. Đó gọi là thanh tịnh chân như. Luận nói: Đó chính là lý do, ta nói Diệt Đế.
Bảy, Chánh Hạnh Chân Như. Tất cả pháp đạo phẩm chánh hạnh, đều nương vào lý thể của chân như mà lập ra. Đó gọi là chánh hạnh chân như. Luận nói: Đó chính là lý do, ta nói Đạo Đế.
(Đạo phẩm là 37 phẩm trợ đạo, tóm lại không ra ngoài giới, định, huệ)
Sau khi kiến tánh thì bộ óc còn hoạt động không?     Có nhiều câu thoại đầu, vậy ý có khác nhau không?     Giận, ghét,… nguyên nhân từ đâu?     Thế nào là tứ cú và có từ đâu?     Tại sao pháp Tham Tổ Sư thiền dễ tu mà người ta không chịu tu?     Những người tu vì thần thông thì họ thành ngoại đạo phải không?     Ngài Nam Tuyền chém mèo có coi là lậu tận giới không?     Có phương pháp nào áp dụng cho cuộc sống hằng ngày được thoải mái hơn?     Nếu cái nghiệp tham nổi lên thì mình quán tất cả đều là vô thường có được không?     Mở miệng nói đến tâm thì có cái ta rồi phải không?     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Những người có trí nói rằng:
"Dây này trói buộc ngày càng chắc thêm!"
Dây tuy mềm mại, êm đềm
Nhưng mà sao dễ nhận chìm người ta
Khó mà tháo gỡ cho ra
Thế nên người trí lìa xa dục tình
Cắt dây luyến ái cho nhanh
Tự mình giải thoát, tu hành bản thân.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,022 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,252 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Đại duong
Lượt truy cập 12,144,727