---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Chủng Tán Loạn
----------------------------- Phật Học Danh Số - Như Thọ - Nguyên Liên -----------------------------
● Lục chủng tán loạn là sáu món tán loạn :
1. Tự tánh tán loạn : Chỉ tự tánh năm thức đầu, rong ruổi chạy theo ngoại duyên, chẳng thể định tĩnh.
2. Ngoại tán loạn : Chỉ lúc tu thiện tâm bị tán loạn ở cảnh ngũ dục mà chẳng tịnh tĩnh.
3. Nội tán loạn : Chỉ lúc tu tịnh, tâm động tán khởi bởi các trần mà sanh nhiễm trước, thối thất định tĩnh.
4. Căn tán loạn : Chỉ khi khiến người khác tin mình có đức, giả vờ thành tướng tu thiện, nhưng tâm thì thoái thất.
5. Thô trọng tán loạn : Chỉ lúc tu thiện pháp sanh ra các thứ tư tưởng chấp trước ngã, ngã sở và ngã mạn…. do lực thô trọng của các tà pháp ấy mà thiện pháp do tự thân tu được chẳng thanh tịnh. 6. Tác ý tán loạn : Chỉ các thừa khác và các định khác… theo ngoại giáo mà tác ý tu tập không hề được chứng ngộ mà sanh tâm tán loạn.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六種散亂 (A Tì Đạt Ma Tạp Tập Luận)
Một, Tự Tánh Tán Loạn. Vì tự tánh của năm thức, đuổi theo ngoại duyên, trái ngược với sự yên tĩnh; nên gọi là Tự Tánh Tán Loạn.
Hai, Ngoại Tán Loạn. Vì khi đang tu tập việc lành, đối với năm cảnh dục, tâm ta đuổi theo, không thể giữ yên lặng; nên gọi là Ngoại Tán Loạn.
Ba, Nội Tán Loạn. Vì khi tu Thiền Định, thì trong tâm phát khởi lên hôn trầm, trạo cử và các phiền não mà sanh mê mờ chấp chặt, thoái thất Thiền Định; nên gọi là nội tán loạn.
(Trầm là hôn trầm; trạo là trạo cử; nghĩa là trạng thái tối tăm; lăng xăng làm tán loạn và mất yên tĩnh của tâm).
Bốn, Tướng Tán Loạn. Vì dục vọng khiến cho người ta tin rằng mình có đức độ để lừa người bằng cách hiện ra tướng chân tu hiền lành. Do lý do này, những pháp lành đã tu được từ từ lụi tàn rồi mất hẳn; nên gọi là Tướng Tán Loạn.
Năm, Thô Trọng Tán Loạn. Vì khi tu pháp lành, nổi lên chấp lấy ngã và Ngã Sở và các Tà Kiến, ngã mạn. Do chấp chặt lấy Tà Kiến thô trọng này, nên thiện pháp đã tu được, vĩnh viễn hết thanh tịnh. Đó gọi là thô trọng tán loạn.
(Ngã là năm ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức cho đó là ngã. Ngã sở là sắc thân này, tài sản, quyến thuộc…)
Sáu, Tác Ý Tán Loạn. Hoặc dựa vào dư thừa, hoặc dựa vào dư định mà móng tâm tu tập, không thể chứng ngộ Bồ Đề, lại còn khởi lên tán loạn. Đó gọi là tác ý tán loạn.
(Dư thừa là nhân thừa và Thiên Thừa. Dư định là Thiền Định của thế gian).
“Chẳng lấy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiểu của mình”?     Chuyện Vãng Sanh Của Oánh Kha     Không tịch thì ai còn có phiền não?     Khuyên Những Người Làm Nghề Đồ Tể     Thế nào là không tịch?     Quán Xác Chết Hư Hoại – Lần 2     Ngũ thời, bát giáo là gì?     Đạn Sắt Xuyên Vào Bụng     Có phải Tam Ma Địa là đại định không?     Quán Xác Chết Với Máu Bầm Xanh Đen – Lần 2     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Quang âm hoàng kim nan mãi
Nhứt thế như câu quá khích.
(Thời gian quí báu hơn vàng
Cuộc đời bóng ngựa qua song chóng tàn.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,235 pháp âm và 6,111 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 136,971 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 262, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,245 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất dieuthao.altu
Lượt truy cập 11,558,093